Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Łasku z dnia 14-06-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, poz. 2275) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 110/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej zmienionym zarządzeniem nr 121/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31 maja 2021 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

Przewodnicząca Komisji ˗ Lidia Sosnowska
  /Zastępca Burmistrza Łasku/
Zastępca Przewodniczącej Komisji ˗ Andrzej Dejnarowicz
  /Naczelnik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku/
Członek Komisji ˗ Małgorzata Dębkowska
  /Inspektor w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku/
Sekretarz Komisji ˗ Agnieszka Erlichowska-Majcher
  /Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku/".

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 140/2021 Burmistrza Łasku z dnia 14-06-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 110/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf

Wersja XML