Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-06-2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 63 ust 1 i ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 910, 1378; z 2021 r. poz. 4, 619, 762) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Powierzam Pani Ewie Jankowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. § 2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatków oraz obowiązkowy wymiar godzin dydaktyczno - wychowawczych określają odrębne przepisy.
§ 3. Zarządzenie podlega doręczeniu Pani Ewie Jankowskiej jako potwierdzenie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 132/2021 Burmistrza Łasku z dnia 10-06-2021 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bałuczu..pdf

Wersja XML