Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 16 Uchwały Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących Budżetu Gminy Łask na rok 2021 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących Budżetu Gminy Łask na rok 2021 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.39.2021 z dnia 22 marca 2021 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.39.2021 z dnia 22 marca 2021 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących Budżetu Gminy Łask na rok 2021 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.37.2021 z dnia 26 marca 2021 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.37.2021 z dnia 29 marca 2021 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Budżetu Gminy Łask na rok 2021 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r., Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.39.2021 z dnia 22 marca 2021 r., Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.37.2021 z dnia 26 marca 2021 r. oraz na podstawie złożonych wniosków w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. W uchwale budżetowej na rok 2021 Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 4/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r., Nr 18/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r., Nr 33/2021 z dnia 16 lutego 2021 r., Nr 40/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/364/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lutego 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXX/376/2021 z dnia 31 marca 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3 i §4 niniejszego zarządzenia:
1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3 i §4 załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 7. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2021.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 9. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Łasku z dnia 31-03-2021 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 66/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 66/2021.docx

DOCXZałącznik nr 3 66/2021.docx

Wersja XML