Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Nr XXX/2021

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2021-2035.pdf
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF i zmian w budżecie.pdf
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 r..pdf
PDF3. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf
PDF4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę dotyczącą ulg w spłacie należności pieniężnych.pdf
PDF5. Projekt uchwały wsprawie zwolnienia z opłaty należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDF6. Projekt uchwały w sprawie dotacji na inwestycje dotyczące ochrony powietrza.pdf
PDF7. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.pdf
PDF8. Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli.pdf
PDF9. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk.pdf
PDF10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Łask.pdf
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego,fragment obrębu 20.pdf
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu, fragment obrębu 20.pdf
PDF12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego,fragment obrębu 3.pdf
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu, fragment obrębu 3.pdf
PDF13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2020.pdf
PDF14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.pdf
PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu położonego w Bałuczu na rzecz użytkownika wieczystego.pdf
PDF16. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny, w obrębie Orchów pod drogi gminne.pdf
PDF17. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny, w obrębie 1 m. Łask pod drogi publiczne.pdf
PDF18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf
PDF19. Projekt uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.pdf
PDF20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf
PDF21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - teren targowiska miejskiego, kupno-sprzedaż art. używanych.pdf
PDF22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu - teren targowiska miejskiego, skup makulatury.pdf
PDF23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - teren targowiska miejskiego, Stacja Obsługi Samoch..pdf
PDF24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - lokal przy ul. Warszawskiej 14, na cele biurowe.pdf
PDF25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - garaż przy ul. Warszawskiej 14, w celu przechowywania dokumentów.pdf
PDF26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazw ulic wewnętrznych w obrębie Zespołu Szkół Mundurowych w Ostrowie.pdf
 

Wersja XML