Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielanie pomocy publicznej

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Z dniem 1 maja 2004 r. warunki dopuszczalności pomocy publicznej i zasady jej nadzorowania określają właściwe w tym zakresie przepisy prawa wspólnotowego. Od dnia akcesji organem nadzorującym udzielenie pomocy publicznej w Polsce jest Komisja Europejska.

Zagadnienia proceduralne związane z udzielaniem pomocy publicznej reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.).

Artykuł 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

Organem udzielającym pomocy w Gminie Łask jest Burmistrz Łasku. Pomoc może zostać udzielona w różnej formie, a w szczególności:

Reguły udzielania pomocy publicznej dotyczą jedynie przedsiębiorców. Należy zaznaczyć, iż w prawie wspólnotowym pojęcie przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa jest rozumiane bardzo szeroko i obejmuje swym zakresem wszystkie kategorie podmiotów zaangażowanych w działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej tego podmiotu i źródeł jego finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia fakt, iż są to podmioty nie nastawione na zysk (non - profit). Podstawą udzielenia pomocy może być stosowna ustawa lub umowa. Najczęściej stosowaną podstawą prawną udzielania pomocy są przepisy Ordynacji podatkowej. Na jej podstawie przysporzenie korzyści finansowych jest realizowane w formie:

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą notyfikacji do Komisji Europejskiej nie podlega pomoc de minimis, gdyż uznaje się, że ze względu na małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 ze zm.). Natomiast zasady dopuszczalności pomocy de minimis w sektorze rolnym w odniesieniu do produkcji podstawowej produktów rolnych określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9 ze zm.), w sektorze rybołówstwa i akwakultury - Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć w okresie 3 lat kalendarzowych :

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc de minimis, pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, składając wniosek o wsparcie, muszą mieć na uwadze treść rozporządzeń Rady Ministrów, wydanych na podstawie delegacji ustawowych, zawartych w art. 37 ust. 2a oraz ust. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

Ww. uregulowania nakładają na wnioskodawców obowiązek przedłożenia określonych informacji na formularzu, stanowiącym integralną część wniosku o udzielenie preferencji.


Zasady podawania do publicznej wiadomości kwot umorzonych zaległości podatkowych

Art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) nałożył na Burmistrza obowiązek podawania do publicznej wiadomości:

Wyżej wymienione wykazy podawane są do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 maja roku następnego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej


Kontakt w sprawie pomocy publicznej

W sprawie pomocy publicznej udzielanej przez Burmistrza Łasku można kontaktować się pod nr telefonu (43) 676-83-33 lub na adres e-mail

Wersja XML