Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko planom budowy schroniska dla zwierząt w miejscowości Rembów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną petycję złożoną przez mieszkańców miejscowości: Rembów, Marianów, Mauryców, Wrzeszczewice oraz radnych gminy Wodzierady przeciwko projektowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Rembów, działki o nr ewidencyjnym 2 i 3, gmina Łask, umożliwiającego budowę schroniska dla zwierząt. § 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. § 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łasku do udzielenia odpowiedzi wnoszącym petycję i przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie rozpatrzenia petycji przeciwko planom budowy schroniska dla zwierząt w miejscowości Rembów.pdf

DOCXZałącznik nr 1 VIII/84/2019.docx

Wersja XML