Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 37 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz kąpielisk zgodnie z załącznikiem do uchwały. § 2. Sezon kąpielowy na terenie gminy Łask w 2019 roku ustala się na okres od 24 czerwca 2019 roku do 25 sierpnia 2019 roku. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-04-2019 w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Łask na rok 2019.pdf

DOCXUzasadnienie VIII/69/2019.docx

DOCXZałącznik nr 1 VIII/69/2019.docx

Wersja XML