Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2019 w formie dopłaty do jednego wozokilometra na liniach komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w wysokości 2,30 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-12-2018 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2019.pdf

Wersja XML