Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 227/2021 Burmistrza Łasku z dnia 28-09-2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz Uchwały Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

§ 1. Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów (Pełnomocników, Biura, Samodzielne stanowiska) Urzędu Miejskiego w Łasku oraz kierowników (dyrektorów) jednostek sektora finansów publicznych finansowanych z budżetu Gminy Łask bądź powiązanych z budżetem otrzymaną dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Łask na 2022 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035.
§ 2. Określa się zasady konstrukcji projektu budżetu na 2022 rok, założenia w zakresie prognozowania dochodów i projektowanych wydatków budżetowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Określa się zakres prac przy sporządzaniu materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Określa się wzory druków do projektu budżetu na rok 2022 rok, zgodnie z załącznikami od nr 3 do nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Założenia określone w niniejszym zarządzeniu mogą być modyfikowane i uzupełniane w zakresie i formie określonej przez Burmistrza Łasku.
§ 6. Nadzór nad całokształtem prac związanych z przygotowaniem projektu budżetu Gminy Łask na 2022 rok sprawuje Skarbnik Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 227/2021 Burmistrza Łasku z dnia 28-09-2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok..pdf

XLSXZalacznik7 227/2021.xlsx

DOCXZałącznik nr 1 227/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 227/2021.docx

DOCXZałącznik nr 3 227/2021.docx

DOCXZałącznik nr 4 227/2021.docx

DOCXZałącznik nr 5 227/2021.docx

DOCXZałącznik nr 6 227/2021.docx

DOCXZałącznik nr 9 227/2021.docx

Wersja XML